درباره دحبا

درباره دحبا

‏(دحبا dehoba) وبسايتى وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای آشنایی بيشتر با عملکرد فعالین حقوق بشر در ایران با هدف والاى آگاهى سازی و افشاگرى در برابر مردم این سرزمین و ساير جوامع بین المللى می باشد. این سایت علاوه بر انتشار گزارشهای اختصاصی مجموعه توسط فعاليت فعالان حقوق بشر در ایران از نقض حقوق انسانی و عدم تامین نیازهای ابتدایی بشر به صورت مستمر گزارشات سایر رسانه ها و سازمانهای مربوط را گرد آوری ،دسته بندی و باز نشر می كند.

با توجه به نقض مکرر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط نظام جمهوری اسلامی؛ این سایت و گروه متشکل از فعالان حقوق بشری در آگاهى سازى و اطلاع رسانی در تمامى زمينه هاى نقض حقوق انسانی و مدنی در بخش هاى مربوط به دفاع از حقوق زنان و کودکان، مبارزه با زن ستیزیهای مربوط به جوامع اسلامی، دفاع از پیروان ادیان و جبر مذهبی، مبارزه با تبعیض جنسیتی و دفاع از دگرباشهای جنسیتی و دفاع از حمایتگران فعالان محیط زيست و … را به عهده گرفته است.

تنها راه نجات و رهايى مردم ایران از ظلم و ستم واستبداد آشنايى جامعه با حقوق فردی و اجتماعی خود و همچنین مطالبه حقشان از زمامداران حکومت و نظام است. دحبا با این امید قدم در این راه نهاد و سعی در تحقق اين امر مهم یعنی آگاه سازی و افشاگری دارد.
زيانى که از بیان حقى متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیر تر است تا آنكه پنهان کردن مطلبى ضررى به حق برساند.

به امید روزی که طلوع خورشید نوید بخش انسانیتی توام با حس آزادى و رهایی از ظلم و ستم نه برای مردم ایران بلکه برای تمامی جوامع بشری باشد.