برچسب: زاهدان

بازداشت ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف

طی روزهای اخیر و امروز چهارشنبه دوازدهم بهمن، پوران ناظمی، فعال مدنی، یاسین ریگی مقدم شهروند ساکن خاش و نجیب الله علیزهی اهل زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به…